هدف از استفاده این یو پی اس ها در تجهیزهای بیمارستانی