چرا ازیو پی اس در بیمارستان برای دستگاه سونوگرافی استفاده می کنند؟