هدف از استفاده این یو پی اس ها در تجهیزات آزمایشگاهی